Hva er Den kulturelle skolesekken?

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kultur- og skolesektoren.

Målene med den kulturelle skolesekken

Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen

Legge til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag

Skal bidra til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål

Obligatorisk

Lokal forankring: vi vil i første omgang, så langt det lar seg gjøre benytte oss av lokale kunstnere og aktører.

 
Følgende er definert som suksessmål for Den kulturelle skolesekken:
 

Varig tiltak

For hele grunnskolen

Basis i læreplanverket

Høy kvalitet

Kulturelt mangfold

Regularitet

Bredde

Samarbeid skole – kultur

Lokal forankring

Alle skal eie

Prinsippene for arbeidet er nedfelt i St. meld. nr. 38 (2002-2003) Den kulturelle skulesekken og i Stortingets behandling av meldingen.

Arbeid med kunst og kultur i grunnskolen generelt og satsingen på Den kulturelle skolesekken blir også belyst i St.meld. nr. 39 (2002-2003) Ei blot til Lyst -Om kunst og kultur i og i tilknytning til grunnskolen.


Den kulturelle skolesekken i Bodø Kommune er organisert på følgende måte:
 

Bodø kulturskole drifter Den kulturelle skolesekken. Det er rektor som har det faglige ansvaret for produksjonene i Den kulturelle skolesekken. Det er ansatt en koordinator i 100% stilling for å ivareta produksjonsoppleggene.

Ledergruppa i OK-avdelingen er styringsgruppe for Den kulturelle skolesekken. De møtes to ganger i året. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe (fagråd) hvor representantene kommer fra kulturskolen, grunnskolekontoret, kulturkontoret og en kulturkontakt.

Koordinator jobber tett opp mot styringsgruppa.

På den enkelte skole er det en kulturkontakt, som er bindeleddet mellom koordinator og skolene. De har jevnlig kontakt via mail, tlf og møter.

I tillegg er det et elevarrangørkorps på hver skole. De samarbeider med kulturkontakt, og hjelper til med å arrangere skolebesøkene. Hver høst er det et kickoffmøte for kulturkontakter og elevarrangører.

Koordinator i kommunen har jevnlig kontakt med prosjektleder i fylkeskommunen. Og vi kjøper inn produksjoner fra fylkeskommunen som er relevante og av interesse for oss.

DKS i Bodø Kommune samarbeider med en rekke lokale aktører: Kirken, Nordnorsk Jazzsenter, Luftfartsmuseet, Nordlandsmuseet, Kunstforeningen, Musikk i Nordland, NOSO, Bodø Kulturskole, Internasjonalt senter osv.