Tilbake

Musikkvandring i to bilder

Partitur til elevene ligger under "vedlegg." Vedlagt ligger også eksempel på symboler man kan bruke i partituret. Dette må skrives ut til elevene i A3 i forkant av produksjonen.

Med to ulike bilder som impuls ønsker vi at elevene skal gjenskape stemningene i bildene gjennom musikk. Vi tar i bruk dramaøvelser og tegning  for å hjelpe elevene til å finne sine musikalske uttrykk. De lager hvert sitt grafiske partitur som de spiller med ulike instrumenter

Læreplanmål


I den overordnede delen av Fagfornyelsen star det under punkt  1.4 «Skaperglede, engasjement og utforskertrang»:

«Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst – og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen». (Fagfornyelse- overordnet del s.10)


Musikk etter 2. årstrinn

Musisere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder
 • imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi, takt- og tonearter
 • improvisere enkle stemmer og rytmer etter gehør
 • delta i framføring med sang og samspill

Komponere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • sette sammen musikalske grunnelementer som klang, rytme, dynamikk og melodiske motiver til små komposisjoner


Lytte

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi
 • samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Bodø kommune
 • Kunstnere/grupper: Henriette Nilssen Bakken, Randi Løksti og Karin Torsteinsen
 • Idé/opplegg:
  Gjennom oppvarming jobber vi med stemmen i forskjellige styrkegrader og tonehøyder.Vi jobber med grafisk partitur, hvor de må improvisere lyder ut fra forskjellige former og grafiske uttrykk gjennom bruk av stemmen.Vi introduserer symboler for ulike musikalske elementer (klang, rytme, tonehøyde, dynamikk, tekstur etc.) Disse symbolene skal hver elev tegne inn i et grafisk partitur. Partituret er delt inn i to, en rute for hvert bilde. Som inspirasjon for å skape forskjellige stemninger, bruker vi  to ulike bilder.Før elevene setter i gang med å øve på det de skal spille, blir vi kjent med forskjellige rytmeinstrumenter og klangstaver. Da presenterer vi hvert instrument ved at elever får komme fram for å demonstrere det.Vi avslutter med at elevene fremfører musikken for hverandre. Til slutt gjør vi lydopptak av musikken.
  Vi har med:​​​​​​​Bilder: 2 kontrasterende bilder : trygg og glad/utrygg og skummeltInstrumenterTusjerOpptaksutstyr (mac/IPad og høytalere/mikrofoner)Vi kommer en halv time før skolestart, for klargjøring.
  Skolene må ha printet ut ferdige partitur til hver elev. Partituret blir sendt på forhånd på mail fra utøverne.

Om kunstner / utøver / gruppe

Randi Løksti: underviser i visuell kunst på Bodø kulturskole. Har mange års erfaring med å jobbe med barn i den kreative prosess i barnehage og grunnskole. Har utarbeidet flere DKS-produksjoner til første, andre og fjerde trinn.  «Det gjemmer seg i deg» «Giovanni» «Kan du spille et bilde» «Se hva jeg har hørt» og Musikals vandring i to bilder»

Karin Torsteinsen: underviser ved Bodø kulturskole. Har sang som hovedinstrument. Har mange års erfaring som utøvende sanger, sangpedagog og arbeid med barn og sang. Har undervist i sang og musikkpedagogikk ved førskolelærerutdanninga ved UIN. Var også en av initiativtagerne og prosjektlederne til skaping av barneoperaen ”Jomfru Rosenving på Santavajasø” (2005)

Henriette Nilssen Bakken: Er ansatt i Bodø Kulturskole og har utdanning innenfor drama/teater, musikk og spesialpedagogikk. I jobben som kulturskolelærer jobber hun med elever i grunnskole, ungdomsskole og videregående. Hun har også erfaring fra barnehage. Tidligere har hun vært med på DKS-produksjonene «Det gjemmer seg i deg» og «Historiske spill» og er i år med på produksjonene « Se hva jeg har hørt», «Musikkvandring i to bilder» og «Giovanni».

Publikumskommentarer

En spennende produksjon som hadde en god oppbygning, med tanke på å se på bildene for å reflektere omkring stemning og lyder som kunne forventes. Mørke bilder kontra fargerike bilder fikk kontraster. Samtidig fikk elevene presentert flere ulike instrumenter som de også fikk lage lyder av. Det var litt organiseringsproblemer, noe som ble litt vanskelig for gruppa å takle over tid. Ved bruk av instrumentene ble det en del venting, noe som kan være utfordrende for en 2. klassing. Regner med de justerer seg etter hvert som de ble kjent med produksjonen selv.Publisert av: Aina Estensen (klasse - støver) – 15.9.2019 16:40