bodo

Hva er den kulturelle skolesekken?

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kultur- og skolesektoren.

Målene med den kulturelle skolesekken

 • Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen
 • Legge til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag
 • Skal bidra til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål
 • Obligatorisk
 • Lokal forankring: vi vil i første omgang, så langt det lar seg gjøre benytte oss av lokale kunstnere og aktører.

 
Følgende er definert som suksessmål for Den kulturelle skolesekken:
 

 • Varig tiltak
 • For hele grunnskolen
 • Basis i læreplanverket
 • Høy kvalitet
 • Kulturelt mangfold
 • Regularitet
 • Bredde
 • Samarbeid skole – kultur
 • Lokal forankring
 • Alle skal eie

Prinsippene for arbeidet er nedfelt i St. meld. nr. 38 (2002-2003) Den kulturelle skulesekken og i Stortingets behandling av meldingen.

Arbeid med kunst og kultur i grunnskolen generelt og satsingen på Den kulturelle skolesekken blir også belyst i St.meld. nr. 39 (2002-2003) Ei blot til Lyst -Om kunst og kultur i og i tilknytning til grunnskolen.


Den kulturelle skolesekken i Bodø Kommune er organisert på følgende måte:
 

 • Bodø kulturskole drifter Den kulturelle skolesekken. Det er rektor som har det faglige ansvaret for produksjonene i Den kulturelle skolesekken. Det er ansatt en koordinator i 100% stilling for å ivareta produksjonsoppleggene.
 • Ledergruppa i OK-avdelingen er styringsgruppe for Den kulturelle skolesekken. De møtes to ganger i året. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe (fagråd) hvor representantene kommer fra kulturskolen, grunnskolekontoret, kulturkontoret og en kulturkontakt.
 • Koordinator jobber tett opp mot styringsgruppa.
 • På den enkelte skole er det en kulturkontakt, som er bindeleddet mellom koordinator og skolene. De har jevnlig kontakt via mail, tlf og møter.
 • I tillegg er det et elevarrangørkorps på hver skole. De samarbeider med kulturkontakt, og hjelper til med å arrangere skolebesøkene. Hver høst er det et kickoffmøte for kulturkontakter og elevarrangører.
 • Koordinator i kommunen har jevnlig kontakt med prosjektleder i fylkeskommunen. Og vi kjøper inn produksjoner fra fylkeskommunen som er relevante og av interesse for oss.
 • DKS i Bodø Kommune samarbeider med en rekke lokale aktører: Kirken, Nordnorsk Jazzsenter, Luftfartsmuseet, Nordlandsmuseet, Kunstforeningen, Musikk i Nordland, NOSO, Bodø Kulturskole, Internasjonalt senter osv.